Elementaire vragen

Wat vind je van samenwonen?

Denk je dat God het homohuwelijk goed vindt?

Jouw antwoord op die belangrijke vragen zal, misschien zonder dat je het beseft, zwaar samenhangen met je onderliggende overtuiging over het hoe en waarom van seksualiteit. Jouw mening over seksuele kwesties komt altijd voort uit alles wat je over seks, en uiteindelijk over God, gelooft. Jouw eigen seksuele verhaal zou de achtergrond moeten zijn die je helpt seksualiteit in bredere zin te begrijpen. Daarom is juist jouw achtergrond en seksuele ervaring en de keuzes die je op dat gebied maakt en gemaakt hebt, hetgeen wat er toe doet.

god en seks

Culturele evolutie

In onze cultuur zijn de opvattingen over ongehuwd samenleven, wisselende sekspartners en genderfluïditeit voortgekomen uit de evolutie van ons seksuele verhaal. Nog maar 50 jaar geleden waren bovenstaande leefwijzen not done.

In onze huidige samenleving telt voornamelijk het humanistische aspect; menselijke seksualiteit wordt geëerd als een van de belangrijkste vormen van zelfexpressie en identiteit. Het is een recht dat ieder schepsel heeft en dat niet verworven hoeft te worden.

In een recent onderzoek concludeerde de Barna-groep: ‘Seks is niet meer zozeer voor voortplanting of een uiting van intimiteit, maar meer een persoonlijke ervaring. Seks hebben wordt steeds meer gezien als een plezierig en belangrijk element in de reis naar zelfontplooiing.’

Door deze alom aanvaarde opvatting wordt seksuele vrijheid gepropageerd als dé weg naar volwassenheid.

Tegenstelling

Hoe groot is dan de tegenstelling met het traditionele verhaal dat de kerk presenteert. Daar is seksualiteit meer een test van moreel karakter en religieuze toewijding. Je bent geslaagd als je maagdenlijkheid kunt  bewaren voor de huwelijksnacht.

Maar is dat het hele christelijke verhaal over seks?

Is dat alles wat we de wereld te bieden hebben?

Is dat waar onze jonge mensen het mee moeten doen?

Dat zijn pas elementaire vragen!

Niet slechts zintuiglijk

Om christendom en seks te begrijpen, moeten we beginnen met het uitgangspunt dat seksualiteit niet alleen lichamelijk is. Het gaat niet alleen over wat hier op aarde gebeurt. God heeft seks bedacht als iets heiligs. Lichamelijk seks is onverbrekelijk verbonden met geestelijke intimiteit.

Al probeert een grote groep het concept van ‘informele seks’ te pushen, er is niets informeels en vrijblijvends aan. Seksualiteit, zoals door God geschapen en bedacht, heeft alles te maken met onze diepste verlangens en kwetsbaarheden.

Afspiegeling

Je moet begrijpen dat seksualiteit vooral een aards genot is dat naar een hemelse waarheid verwijst. Die waarheid is dat we gemaakt zijn voor intimiteit.

We zijn geschapen met een diep verlangen om voor eeuwig gekend, omarmd en bemind te worden door een God die ons nooit zal verlaten of teleur zal stellen.

We kunnen de liefde, het huwelijk en onze seksualiteit niet vatten totdat we begrijpen waar ze voor bedoeld zijn. Onze seksuele verlangens symboliseren de ervaring dat we onvolledig zijn. Een seksuele ontmoeting geeft op zijn best een voorproefje van dat wat we straks in de eeuwigheid zullen ervaren. Zelfs als je getrouwd bent blijven deze verlangens, omdat het huwelijk nooit volledig zal bevredigen.

jouw seksualiteit

Metafoor

Het is een universeel verlangen, een collectieve angst en uiteindelijke teleurstelling. CS Lewis zegt het mooi, ‘Het verlangen naar een eenheid die alleen het vlees kan bewerkstelligen, terwijl het vlees; onze onverenigbare lichamen, het tegelijkertijd voor altijd onbereikbaar maakt.’

Het huwelijk is de metafoor voor het antwoord – niet het antwoord zelf!

Bruid en bruidegom

In het huwelijksverbond schiep God een afspiegeling die verwijst naar de eeuwige realiteit: Jezus Christus is de Bruidegom van zijn kerk. Hij kocht en zocht haar, offerde zichzelf om haar heilig te maken en is met de Bruidegom verenigd door de Heilige Geest.

Dit zijn zware woorden.

Laten we het terugbrengen naar onze realiteit: In onze seksuele relatie met onze geliefde krijgen we een glimp van die eeuwige intimiteit. Maar het zal altijd te kort schieten helaas.

Paulus zegt, ‘De hele schepping zucht in barensnood totdat Christus komt en Zijn volk opeist en ons verlost van ons lichaam.’ (Rom. 8:22-23)

Terwijl onze samenleving seks aanbidt als een bron van persoonlijke vervulling, presenteert de Bijbel seks als een heilige vorm van verlangen, eenheid en verbond. De kracht ligt niet in het bereiken van seksuele bevrediging, maar in het erkennen van het diepere verlangen dat er achter ligt.

Intimiteit vieren

Dit Bijbelse verhaal geeft een bredere context aan alle seksuele zaken. Het verklaart het waarom achter het wat. Het helpt ons ook te begrijpen waarom seksuele intimiteit binnen het huwelijk gevierd moet worden en waarom het verkeerd is als het los van een verbond gebeurt.

Het geeft ook aan waarom seksuele ontrouw zo moeilijk te herstellen is. Binnen dit verhaal zijn man en vrouw niet inwisselbaar, juist omdat ze Christus en de kerk vertegenwoordigen. De christelijke regels rondom seksualiteit zijn er, omdat ze gelinkt zijn aan het ware doel van onze seksualiteit.

We zijn niet geschapen voor seksuele expressie, we zijn niet eens geschapen voor het huwelijk. We zijn geschapen voor intimiteit.

Ideaal geen idool.

De beste seks in het huwelijk is een geweldig mooi iets, maar nog steeds een tijdelijk genot, bedoeld om te wijzen op diepere verlangens. Daarom houdt het Nieuwe Testament single zijn zo hoog in het vaandel. De ultieme bestemming voor een christen is niet een gelukkig huwelijk, maar overgave aan en eenheid met Christus. Huwelijk en seksualiteit zijn heilige idealen die geëerd moeten worden, maar ze mogen nooit idolen worden die ons verlangen om God te kennen overschaduwen.

Mysterie

De afgelopen jaren hebben wij deze Bijbelse vergelijking bestudeerd en steeds meer proberen te ontrafelen. Hoe dieper we in dit mysterie duiken, hoe meer we begrijpen wat God voor had met onze seksualiteit. Het helpt ons om de teleurstellingen, onze vergissingen, de onvervulde verlangens, in perspectief te plaatsen.

Ook wordt steeds meer duidelijk waarom er op het gebied van seks zo’n enorme spirituele oorlog gaande is. Want man, man, wat is het mooi. Misschien wel het op een na beste… Dus als je God niet kent… Juist!

We hopen dat je niet alleen de christelijke regels over seks leert en opvolgt, maar dat je vooral Gods liefde voor jou daarin herkent en ervaart.

Seks gaat nooit alleen over seks. 

Seks is een lichamelijke manier waardoor je ervaart waarvoor je bent geschapen … eeuwige intimiteit met een trouwe God.